O nas

Polityka prywatności i Cookies

§1
Cel Polityki Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez StartIt Vet Sp. z o.o.

§2
Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest STARTIT VET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (52-326) przy ul. Kwiatkowskiego 4 (KRS: 0000617083) (Dalej: Administrator lub Spółka). Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dalej: RODO) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w ww. aktach prawnych.

§3
Cele i podstawy przetwarzania

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:

1) w celu wykonywania umów zawieranych z Partnerami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to:

a) w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej,

b) w celu świadczenia usług na rzecz Partnerów,

c) w celu marketingu usług Spółki, w tym w celu informowania o wydarzeniach lub działalności Spółki,

d) w celach analitycznych, statystycznych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną startitvet.pl;

3) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą ze Spółką (podstawa prawna, odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Nadto Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

§4
Prawa wynikające z RODO

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi
w szczególności: kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach
i działalności Spółki lub wykonanie usługi. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli nie chcą Państwo, aby Spółka przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw lub w dowolnym momencie cofnąć zgodę wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

§5
Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od poszczególnych celów i podstawy prawnej przetwarzania, odpowiednio:

1) do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;

2) do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako administratora danych, związanych z przetwarzaniem określonych danych;

3) do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4) do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

§6
Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia z Administratorem. Na podstawie umowy Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio
ze Spółką, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę
w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Nadto odbiorcami Państwa danych mogą być organy i służby państwowe, w tym w szczególności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także zewnętrzni dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości, biegli rewidenci
i audytorzy, prawnicy). Wyżej wskazani dostawcy usług w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§7
Obszar przetwarzania.
Brak profilowania.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Spółki i nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich (znajdujących się poza UE) Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§8
Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie startitvet.pl. Zmiany będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

Polityka plików Cookies

1. Strona internetowa Serwisu używa plików Cookies (tzw. ciasteczka), stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest STARTIT VET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (52-326) przy ul. Kwiatkowskiego 4 (KRS: 0000617083) (dalej: Operator Serwisu).

3. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików Cookies: "sesyjne" (session Cookies), "stałe" (persistent Cookies) oraz "analityczne". Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). "Stałe" pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies "analityczne" gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu.

5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki Cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

© 2021 | Startit Vet Sp. z o.o.
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław | office@startitvet.pl

Wykonano w: avangardo.pl

Ważne: Niniejsza strona używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Plików Cookies spółki Startit Vet Sp. z o.o.